Základní škola Jeseník zajistí podmínky pro osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 k účasti žáků na vzdělávacích aktivitách. Jedná se o dobrovolnou formu docházky do školy s nutností přihlášení, při níž dál poběží distanční vzdělávání zajišťované naší školou pro všechny přihlášené i nepřihlášené žáky prvního stupně (předměty budou nadále vyučovány distančně prostřednictvím synchronních meetů nebo asychronní domácí práce). 

 

Časový rozsah a organizace vzdělávacích aktivit

 

Ředitel Základní školy Jeseník stanovuje rozsah a organizaci aktivit následovně:

 • Období: od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020.
 • Vzdělávací aktivity žáků 1. – 3. ročníku budou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. 

               Dopolední část bude probíhat v časovém rozmezí od 7:45 – 9:00 do 12:00 dle specifického rozvrhu jednotlivých skupin. 

                Odpolední část bude probíhat v časovém rozmezí 12:00 – 16:00 s možností průběžného odchodu (předávání) žáků ze školy v                                domluvených časech.

 • Vzdělávací aktivity žáků 4. – 5. ročníku budou probíhat pouze v dopoledních hodinách v maximálním časovém rozmezí řádově od 7:45 – 9:00 do 12:00 dle specifického rozvrhu jednotlivých skupin.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Časový rozvrh vzdělávacích bloků a rozdělení žáků do skupin budou zveřejněny prostřednictvím Edookitu nejpozději v pátek 22. 5. 2020.
 • Škola zajistí možnost stravování žáků formou donášky teplých obědových balíčků (krabiček) v časovém rozmezí 12:00 – 12:30.
 • Skupiny budou tvořeny podle počtu přihlášených žáků (maximální počet žáků ve skupině je 15). Složení skupin bude neměnné po celou dobu.
 • O zařazení žáků rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Přestávky budou za příznivého počasí probíhat venku. 

 

Podmínka účasti na vzdělávacích aktivitách a přihlášení

 • Organizace vzdělávacích aktivit žáků ve škole vyžaduje, aby zákonný zástupce jednoznačně a prokazatelně vyjádřil zájem o uvedené vzdělávání, tj. přihlásil dítě ke vzdělávacím aktivitám ve škole. 
 • Nezbytnou podmínkou zapojení žáka do uvedených vzdělávacích aktivit ve škole (přihlášení) je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami a fyzické doručení prohlášení s podpisovým datem odpovídajícím dni nástupu žáka (tedy 25. 5. 2020).
 • Zákonný zástupce může projevit zájem o vzdělávání dítěte ve škole, tj. přihlásit dítě ke vzdělávání ve škole, nejpozději do pondělí 18. 5. 2020.
 • V případě, že zákonný zástupce žáka nemůže poskytnout čestné prohlášení, žák se nemůže osobně vzdělávat ve škole a bude se nadále vzdělávat s využitím distančních nástrojů. 
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím ankety v systému Edookit zaslanou třídním učitelem zákonným zástupcům žáků I. stupně.

 

Kritéria účasti na vzdělávacích aktivitách

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:

 1. Žák žije v domácnosti, ve které je současně distančně vzděláváno více dětí.
 2. Odborné pedagogicko-psychologické posouzení významu prezenční formy vzdělávání pro jednotlivé žáky.

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 • V případě příznaků virového infekčního onemocnění zamezit účasti žáka na vzdělávání a neprodleně ohlásit rizikový zdravotní stav řediteli školy.
 • Řádně omlouvat žáky z výuky, přes Edookit.
 • Zajistit žákovi dvě sterilní roušky a igelitový sáček každý den přímé účasti na vzdělávání.

 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2m.

Organizace před a po výuce:

 • Skupiny se shromažďují před školou, kde si je vyzvedne vyučující a odvede do tříd.
 • Před školou žáci dodržují odstupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při odchodu dodržují žáci stejná pravidla jako při příchodu, tak aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do školy:

 • Je umožněn pouze žákům řádně přihlášených do výuky.
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Ve třídě:

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2m.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat.

 

Úklid a dezinfekce společných prostor

Řídí se obecnými pokyny a doporučeními k provádění úklidu dle zveřejněného manuálu MŠMT.

Kompletní manuál o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je k dispozici ZDE.

 

Čestné prohlášení je nutné donést s sebou v den nástupu – 25. 5. 2020 do školy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ