Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

Od školního roku 2020/2021 otevře ZŠ Jeseník přípravnou třídu. Tato třída bude určena dětem s odkladem povinné školní docházky, u nichž bude mít za cíl vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměří se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla zajistit snadnější začlenění do vyučovacího procesu v první třídě a předcházet případným budoucím školním neúspěchům.

Do přípravné třídy budou přijímány děti na základě žádosti rodičů a přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy.

Přípravná třída bude zřízena na pracovišti Boženy Němcové. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí (předpokládaný maximální počet je 15 dětí). Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace o průběhu zápisu naleznete ZDE.

Případné další dotazy zodpovíme na telefonním čísle 724 391 270 (v úterý 9.00 – 10.00 a ve středu 15.30 – 16.30).

 

Odpovědi na nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaký je rozdíl v docházce do mateřské školy a do přípravné třídy?
Přípravná třída je zřízena v budově základní školy, dítě se tak stává jejím žákem a jeho vzdělávání, co se organizace týče, probíhá v režimu základní školy. Výuka probíhá dopoledne od 8 hodin, docházka dítěte je povinná a jeho nepřítomnost musí být omluvena. Dítě může využít možnosti školního stravování, případně navštěvovat školní družinu a jí organizované zájmové kroužky. Na rozdíl od mateřské školy neprobíhá výuka v době prázdnin. Ve třídě je oproti MŠ menší počet dětí (max. 15).

Pro jaké děti je přípravná třída vhodná?
Přípravná třída je doporučována dětem s odkladem povinné školní docházky, u kterých byly zjištěny nedostatky dané nezralostí – tedy například dětem s obtížemi v oblasti řeči (s dyslálií), s nezralou percepcí (obtížemi ve zrakovém či sluchovém rozlišování, sluchové
analýze a syntéze), s obtížemi v jemné motorice a grafomotorice (nezralým grafickým projevem) a dále dětem se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním. Předpokládá se, že během roku v přípravné třídě bude díky cílené péči kvalifikovaného pedagoga vývoj v daných
oblastech vyrovnán a děti budou připraveny na vstup do první třídy. Přípravná třída nenahrazuje speciální vzdělávání.

Co děti v přípravné třídě dělají?
Děti budou vzdělávány podle vzdělávacího programu pro přípravnou třídu. Jeho cílem je připravit děti na výuku v prvním ročníku základní školy a vybavit je potřebnými dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou řečové dovednosti, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání (jako základ pro výuku čtení a psaní), sociální dovednosti, pracovní chování i sebeobsluha. Výuka probíhá dopoledne, oproti první třídě v kratších časových úsecích a s větším využitím volné i řízené hry.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?
Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?
Děti nejsou známkovány, na konci přípravné třídy získávají stručné slovní hodnocení.

Jak dlouho děti docházejí do přípravné třídy?
Docházka do přípravné třídy trvá jeden školní rok. Děti, které začaly docházet do přípravné třídy, už nenavštěvují mateřskou školu.

Mohou děti po přípravné třídě pokračovat v docházce do stejné školy?
Děti mohou pokračovat v docházce do ZŠ Jeseník. Přípravná třída bude zřízena na pracovišti Boženy Němcové. Do prvních tříd na budovách Průchodní a Boženy Němcové budou děti rozřazovány na základě rozhodnutí ředitele školy s přihlédnutím k preferencím zákonných zástupců.

Jak máme postupovat, pokud chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?
Od 1. do 7.4.2020 přijímá škola žádosti k zápisu do prvních tříd (týká se i dětí s odkladem). Pokud budete mít zájem o docházku do přípravné třídy, podáte si ještě žádost o přijetí do přípravné třídy – tuto žádost je však třeba podat spolu s doporučující zprávou školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučením pediatra, a to do 31.5. Upozornění: Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu a přerušení činnosti školských poradenských zařízení předpokládáme prodloužení správního řízení.

Naše dítě má doporučený odklad povinné školní docházky. Pokud máme zájem o přípravnou třídu, musíme opět do poradny?
Ano, pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum, které doporučení o odkladu vydalo, je třeba zkontaktovat a dohodnut se na dalším postupu. Další účast dítěte při jednání s poradenským zařízením už však zřejmě nebude nutná a pracovník přípravnou třídu doporučí nebo nedoporučí na základě výsledků dřívějšího vyšetření.