Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

Od školního roku 2021/2022 otevře ZŠ Jeseník v případě naplnění přípravnou třídu. Tato třída bude určena přednostně dětem s odkladem povinné školní docházky, mohou být přijaty také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je vyrovnat jejich vývoj a vybavit je pro školu potřebnými dovednostmi a návyky (zaměří se na cílený a systematický rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pozornosti a pracovního chování). Dětem by měla pomoci ke snadnějšímu začlenění do vyučovacího procesu a v předcházení případným budoucím školním neúspěchům.

Do přípravné třídy budou přijímány děti na základě žádosti rodičů a přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy.

Přípravná třída bude zřízena na pracovišti Boženy Němcové. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň 10 dětí (maximální počet je 15 dětí). Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Kritériem přijetí je pořadí odevzdání formálně správných žádostí, které bude možno podávat od 6. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Upřednostněny budou děti s odkladem povinné školní docházky.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Burešová, radka.buresova@zsjesenik.cz  |  +420 606 760 792