PROVOZ ZŠ JESENÍK PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020 do data přijímací zkoušky na střední školy

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků devátého ročníku pro účely PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY také na ZŠ Jeseník. Půjde o přípravu v oblasti matematické a jazykové gramotnosti (předměty Matematika a Český jazyk). Jedná se o dobrovolnou prezenční přípravu s nutností přihlášení, při níž dál poběží distanční vzdělávání zajišťované naší školou pro všechny přihlášené i nepřihlášené žáky devátého ročníku (ostatní předměty budou dál vyučovány distančně prostřednictvím synchronních meetů nebo asychronní domácí práce). 

ČASOVÝ ROZSAH A ORGANIZACE VÝUKY

Časový rozsah a organizaci výuky – přípravy žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky stanoví ředitel Základní školy Jeseník takto:

 • období od 11. 5. 2020 nejpozději do dne před konáním jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole ,
 • Vzdělávání – příprava žáků 9. ročníku probíhá vždy v úterý (tj. poprvé v úterý 12. 5. 2020) a ve středu, dle harmonogramu jednotlivých skupin – viz. tabulka
 • vzdělávání – příprava žáků 9. ročníku probíhat ve dvou 60 minutových vyučovacích blocích takto: 60 minut vzdělávání – 20 minut přestávka – 60 minut vzdělávání ,
 • časový rozvrh vzdělávacích bloků a rozdělení žáků do skupin budou zveřejněny prostřednictvím Edookitu 

Přesun do budovy

1. vyučovací 

hodina

Přestávka 2. vyučovací 

hodina

Odchod ze školy

1. skupina

8:00

8:10 – 9:10 9:10 – 9:30 9:30 – 10:30

10:35

2. skupina

8:20

8:30 – 9:30 9:30 – 9:50 9:50 – 10:50

10:55

3. skupina

8:40

8:50 – 9:50 9:50 – 10:10 10:10 – 11:10

11:15

 • Pro žáky 9. ročníku nebude umožněno stravování ve školní jídelně.
 • Skupiny budou tvořeny podle počtu přihlášených žáků (maximální počet žáků ve skupině je 15). Složení skupin bude neměnné po celou dobu.
 • O zařazení žáků rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Přestávky budou za příznivého počasí probíhat venku. 

 

PODMÍNKA ÚČASTI NA PŘÍPRAVĚ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

 •  Organizace vzdělávacích aktivit žáků 9. ročníku ve škole vyžaduje, aby zákonný zástupce jednoznačně a prokazatelně vyjádřil zájem o uvedené vzdělávání – přípravu svého dítěte, tj. přihlásili dítě ke vzdělávacím aktivitám ve škole. 
 •  Nezbytnou podmínkou zapojení žáka 9. ročníku do uvedených vzdělávacích aktivit ve škole (přihlášení) je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz dále).
 • Zákonný zástupce může projevit zájem o vzdělávání dítěte ve škole, tj. přihlásit dítě ke vzdělávání ve škole, nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12:00
 •  V případě, že zákonný zástupce žáka 9. ročníku toto čestné prohlášení nemůže poskytnout, žák se nemůže osobně vzdělávat ve škole a bude se nadále vzdělávat s využitím distančních nástrojů.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 • V případě příznaků virového infekčního onemocnění zamezit účasti žáka na vzdělávání a neprodleně ohlásit rizikový zdravotní stav řediteli školy.
 • Řádně omlouvat žáky z výuky, přes Edookit.
 • Zajistit žákovi dvě sterilní roušky a igelitový sáček každý den přímé účasti na vzdělávání.

 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržování odstupů 2m.

 

Organizace před a po výuce:

 • Skupiny se shromažďují před školou, kde si je vyzvedne vyučující a odvede do tříd.
 • Před školou žáci dodržují odstupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při odchodu dodržují žáci stejná pravidla jako při příchodu, tak aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do školy:

 • Je umožněn pouze žákům řádně přihlášených do výuky.
 • Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Ve třídě:

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2m.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat.

 

Úklid a dezinfekce společných prostor

Řídí se obecnými pokyny a doporučeními k provádění úklidu dle zveřejněného manuálu MŠMT.

Kompletní manuál o ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je k dispozici ZDE.

 

Čestné prohlášení je nutné donést s sebou v den nástupu – 12. 5. 2020 do školy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ