Závěrečná etapa vzdělávání školního roku 19/20

Vážení rodiče,

dnes do naší školy nastoupilo 58% žáků a zahájili jsme tímto poslední etapu vzdělávání za mimořádných událostí v souvislosti s pandemií Covid-19.
Jde o režim, ve kterém každá škola volí svou strategii pro zajištění chodu s ohledem na svá specifika, své personální a technické možnosti a také s ohledem na potřeby lokality, ve které se nachází. Naše možnosti pro zajištění tohoto posledního období vychází z těchto priorit:

1) Zajistit nadále distanční výuku pro všechny žáky naší školy. Žákům, kteří setrvali na distančním vzdělávání i žákům vzdělávaným prezenčně, bude zajištěn stejný nebo srovnatelný obsah vzdělávání. Důraz bude kladen zejména na Český jazyk, Matematiku a Angličtinu. Soustředit se již budeme na uzavírání vzdělávacích celků.

2) Organizovat prezenční účast žáků I. stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole. Dnešním dnem počínaje zajišťujeme větší části žáků I.stupně specifickou organizaci vzdělávání ve 22 skupinách v dopoledních i odpoledních hodinách se zapojením téměř všech pedagogických pracovníků (včetně učitelů II.stupně).

3) Zajišťovat přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky prezenční i distanční formou. V týdnu od 11.5. byl zahájen organizačně specifický provoz II. stupně pro 45 žáků připravujících se na přijímací zkoušky ve dvou dnech v týdnu. Příprava potrvá do pátku 5.6. (do konce týdne před konáním zkoušek v termínu 8.6.) Současně je umožněna průběžná individuální podpora distanční přípravy na přijímací zkoušky všem žákům 9. ročníku.

4) Umožnit realizaci konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků II.st. Zejména v rámci třídnických záležitostí chceme žákům umožnit nárazové skupinové konzultace v průběhu června v závislosti na rozvolňování mimořádných opatření.

Hlavním tématem závěrečného období bude uzavírání školního roku a hodnocení žáků. Hodnocení žáků bude probíhat ve více rovinách.

• První rovinou bude ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ na vysvědčení vycházející z upravené vyhlášky č.211/2020 Sb. Pravidla pro hodnocení ve 2. pololetí školního roku naleznete na našich webových stránkách ZDE. Všem žákům budou výsledné známky za 2. pololetí navrženy nejpozději do 15. 6. 2020.

• Druhou rovinou je průběžné FORMATIVNÍ HODNOCENÍ žáka. Pro efektivní uzavření vzdělávacího procesu bude žákům doporučeno provést jednoduché strukturované sebehodnocení. Během června v souvislosti s navržením známek umožní škola rezervaci termínů pro individuální konzultace s třídním učitelem za účasti žáka i rodiče. O možnostech budete informováni třídním učitelem.

Závěrem upozorňuji, že v souvislosti s nastavováním nového režimu budou v tomto týdnu omezeny společné výukové meety na I. i na II. stupni. Na II. stupni budou probíhat především třídnické meety.

Do poslední fáze „distančně-prezenčního“ vzdělávání nám všem přeji mnoho zdaru a pokud možno také vděčnosti a radosti.

Dominik Liberda – ředitel školy