Provoz 1. stupně od 17. 5. 2021

ORGANIZACE VÝUKY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA 1. stupni od 17. 5. 2021

Výuka bude probíhat pouze prezenčně. Rozvrh výuky bude zveřejněn v rozvrhu v Edookitu.

V pondělí začne výuka vždy po testování žáků.

Na budově Průchodní se do tělocvičny bude vcházet vchodem od tělocvičny, ne vchodem do hvězdárny. Do jídelny a hudebního sálu hlavním vchodem.

Na budově B. Němcové se do tělocvičny bude vcházet bočním vchodem od hřiště. Do jídelny vedlejším vchodem hned u jídelny (nikdo nejde hlavním vchodem).

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu nesouhlasu s účastí na testování, může zákonný zástupce předem požádat o uvolnění žáka z vyučování po dobu platnosti těchto mimořádných opatření dle stávajících pravidel školního řádu. Ředitel školy pak rozhodne o uvolnění žáka na příslušnou dobu. Tyto žáky škola může individuálně podpořit při samostatném vzdělávání např. poskytnutím samostatné práce, individuální nebo skupinovou konzultací, apod. Předpokladem této podpory je iniciativa na straně žáka.

Pokud žák  není v testovacích dnech přítomen ve škole, bude testován první den nástupu do školy u školní asistentky (na budově Průchodní 1. patro vlevo, na budově B. Němcové přízemí). Zákonný zástupce by měl takový příchod žáka (1. den nástupu) předem ohlásit třídnímu učiteli z důvodu zajištění mimořádného testování žáka. Do šatny a třídy vstupuje žák až po testování s negativním výsledkem testu.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Školám je uložena povinnost zajistit samotestování žáků v prostoráh školy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem pravidelně 1x týdně Ag testy ve větraných prostorách školského zařízení za dohledu proškolených pracovníků školy.

Žáci mohou po domluvě využít i vlastní AG testy ze seznamu certifikovaných testů. V případě zájmu je nutné předem zaslat informaci o druhu a výrobci testu – kontakt: Martina Ambrožová | martina.ambrozova@zsjesenik.cz |  +420 731 406 106

V případě testování dětí 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Povinné testování se netýká individuálních konzultací.

 

Testování se neprovádí u osob

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních https://testovani.edu.cz/

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

V základní škole jsou žáci a všichni zaměstnanci povinni nosit respirátor nebo (pouze v případě žáků) chirurgickou roušku dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zahájí bežný provoz pro všechny přihlášené účastníky v rámci jednotlivých oddělení ve standardní provozní době do 17:00. V období do konce školního roku nebudou v rámci činnosti školní družiny nabízeny kroužky.

Provoz ranní družiny bude probíhat v čase 6:00 – 7:30. Každé pondělí bude z důvodu testování omezen čas příchodu do 7:15.

 

STRAVOVÁNÍ

Během prezenční výuky budou obědy vydávány jako v běžném režimu. V případě zájmů o odběr je nutné obědy na jednotlivé dny nahlásit přes portál www.strava.cz předchozí pracovní den nejpozději do 13:30 hod.

 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ IZS a PEDAGOGŮ

Vzhledem k obnovení prezenční výuky na 1. stupni již nebude dále zajišťována péče o děti zaměstnanců IZS.