ORGANIZACE VÝUKY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA 2. stupni od 24. 5. 2021

ORGANIZACE VÝUKY A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA 2. stupni od 24. 5. 2021

Výuka bude probíhat pouze prezenčně. Rozvrh výuky bude zveřejněn v Edookitu.

V pondělí začne výuka vždy po testování žáků. Plošné testování žáků na 1. i na 2. stupni bude již probíhat pouze jednou týdně.

Sraz tříd vždy min. 5 min před časem testování. 

6. ročník a 8. A se budou testovat v JÍDELNĚ, sraz a vstup do budovy VCHODEM OD DÍLEN.

7. ročník se bude testovat ve VESTIBULU, sraz a vstup do budovy HLAVNÍM VCHODEM

9. ročník a 8.B,C se budou testovat v UČEBNĚ HV, sraz a vstup do budovy VCHODEM U KLUBU.

 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu nesouhlasu s účastí na testování, může zákonný zástupce předem požádat o uvolnění žáka z vyučování po dobu platnosti těchto mimořádných opatření dle stávajících pravidel školního řádu. Ředitel školy pak rozhodne o uvolnění žáka na příslušnou dobu. Tyto žáky škola může individuálně podpořit při samostatném vzdělávání např. poskytnutím samostatné práce, individuální nebo skupinovou konzultací, apod. Předpokladem této podpory je iniciativa na straně žáka.

Pokud žák  není v testovacích dnech přítomen ve škole, bude testován první den nástupu do školy u školní asistentky. Zákonný zástupce by měl takový příchod žáka (1. den nástupu) předem ohlásit třídnímu učiteli z důvodu zajištění mimořádného testování žáka. Do šatny a třídy vstupuje žák až po testování s negativním výsledkem testu.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Školám je uložena povinnost zajistit samotestování žáků v prostorách školy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem pravidelně 1x týdně Ag testy ve větraných prostorách školského zařízení za dohledu proškolených pracovníků školy.

Žáci mohou po domluvě využít i vlastní AG testy ze seznamu certifikovaných testů. 

Povinné testování se netýká individuálních konzultací.

 

Testování se neprovádí u osob

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Podrobnější informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních https://testovani.edu.cz/

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

V základní škole jsou žáci a všichni zaměstnanci povinni nosit respirátor nebo (pouze v případě žáků) chirurgickou roušku dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

ŠKOLNÍ KLUB

Zahájí běžný provoz pro všechny přihlášené účastníky. V pondělky nebude ŠK z organizačních důvodů v provozu. V období do konce školního roku nebudou v rámci činnosti školní družiny nabízeny kroužky.

 

STRAVOVÁNÍ

Během prezenční výuky budou obědy vydávány jako v běžném režimu. Z organizačních důvodů proběhla změna u výdeje obědů (oběd mezi výukou). Žáci, kteří nechodí na obědy tráví volnou hodinu v klubu nebo venku. V případě zájmů o odběr je nutné obědy na jednotlivé dny nahlásit přes portál www.strava.cz předchozí pracovní den nejpozději do 13:30 hod.