Zápis se týká

 • dětí narozených v období 1. 9. 2013–31. 8. 2014
 • dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětí, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2020:
  • pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení
  • pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Průběh zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne ??? v době 14:00 – 17:00 hodin na zvolené pracoviště. Přítomnost dítěte je doporučena vzhledem k diagnosticko-motivační činnosti při zápisu, která může mít vliv na rozřazení do tříd.
 • Zápis bude proveden na základě předložení OP a rodného listu dítěte (u cizinců pas).
 • Zápis zahrnuje dvě části:
  • formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce.
  • motivační – hravé činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte. Rodiče obdrží materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do školy. Dále obdrží pozvánku na adaptační příměstský tábor Přes hradby školy.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021:

 1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník.
 2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
 4. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.
 5. Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště prvního stupně je plně v kompetenci ředitele školy.

Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku s výukou Montessoti pedagogiky:

 1. Absolvování většiny přípravných Setkání s Montym probíhajících od začátku kalendářního roku (upřesněno zde)
 2. Prokázaná zkušenost (zapojení) dítěte a rodičů v Montessori vzdělávání.
 3. Rozhodnutí losem mezi uchazeči o přijetí.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2020/2021

 • Ve školním roce 2019/2020 lze otevřít až čtyři první třídy a jednu třídu s Montessori pedagogikou. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy. Třída s Montessori pedagogikou přijme maximáně 20 dětí do prvního ročníku a bude doplněna zájemci o přestup. Přijetí na zvolené pracoviště je omezeno kapacitními a hygienickými omezeními na daných pracovištích.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budovách školy – pracoviště Průchodní a Boženy Němcové – a na webových stránkách školy – www.zsjesenik.cz.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Termín náhradního zápisu: ??? bude upřesněn