Zápis do 1. třídy

Zápis pro školní rok 2018/2019 se týká

 • dětí narozených v období 1. 9. 2011–31. 8. 2012
 • dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětí, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2018:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2018 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2018 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Průběh zápisu:

 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem dne 10. 4. 2018 v době 14.00–17.00 hodin na zvolené pracoviště. Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, může se zákonný zástupce dostavit bez něj.
 • Zápis bude proveden na základě předložení OP a rodného listu dítěte (u cizinců pas).
 • Zápis zahrnuje dvě části:

formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

motivační – hravé činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte. Rodiče obdrží materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do školy.

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník.
 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
 • Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.
 • Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště 1. stupně je plně v kompetenci ředitele školy.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2018/2019

 • Ve školním roce 2018/2019 lze otevřít čtyři první třídy. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budovách školy – pracoviště Průchodní a Boženy Němcové – a na webových stránkách školy – www.zsjesenik.cz.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Zákonný zástupce podá žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Termín náhradního zápisu: 19. 4. 2018 v čase 14:00 – 16:00 na pracovišti Božena Němcová