SPOLU NA JEDNÉ LODI

Tak se jmenuje celoškolní projekt podporující prvky etické výchovy, jehož cílem je aktivním a tvořivým způsobem zažít skladbu hodin ETV s činnostmi podporující sounáležitost ke škole, ke spolužákům.  Žáci prožijí hodiny, na témata: Komunikační dovednosti, Základy sebeúcty a úcty k druhým, Pozitivní hodnocení druhých, Spolupráce a tvořivost.
Tento projekt bude probíhat po dva dny před podzimními prázdninami, 24.-25.10. od 8:00 – 12:30 hod. v kmenových třídách. Po dobu realizace projektu neplatí organizace tradičního vyučování. Učitel bude po celou dobu se svou skupinou, přestávky si organizuje podle potřeb skupiny.

Projekt je součástí grantu, který jsme získali z MŠMT z rozvojového programu

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách
a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Nezbývá, než si popřát, aby se tyto dny žákům a pedagogům vydařily a přinesly očekávaný výsledek.