„Malý“ průvodce přijímacím řízením na SŠ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že dochází ke změnám v přijímacím řízení, předkládáme Vám aktuální informace. V lednu 2017 plánujeme setkání rodičů vycházejících žáků s výchovnými poradkyněmi, kde dostanete podrobné informace k vyplňování přihlášek na střední školy a zápisovému lístku. Následující text by Vám měl pomoci se zorientovat v organizaci přijímacího řízení, ale v případě nejasností si můžete připravit dotazy, na které Vám rádi odpovíme na našem setkání.

Co znamená pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou konání jednotné zkoušky?

Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž bude konána ve dvou termínech tak, aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů. Pakliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
 • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

Uchazeč koná jednotné testy takto:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
 • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2017. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky.

První řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky byl stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 12. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 18. dubna 2017.

Druhý řádný termín byl pak stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 19. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 20. dubna 2017.

Sada ilustračních testů pro jednotnou přijímací zkoušku bude zveřejněna na www.cermat.cz 8. února 2017.

Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena).

Zápisový lístek:

 • potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole
 • zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN
 • vydává jej ředitel základní školy a uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště
 • v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ“ zápisový lístek
 • uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí
 • zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou
 • výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč může vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:
 1. pokud jeho odvolání bylo úspěšné
 2. anebo uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (podle novely školského zákona – zákon č. 82/2015 Sb.)

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou 2017

 • Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy – nejpozději 31. ledna 2017
 • Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz – 8. února 2017
 • Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy – nejpozději 1. března 2017
 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy – nejpozději do 29. března 2017
 • 1. termín jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
 • 1. termín jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 18. dubna 2017
 • 2. termín jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
 • 2. termín jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 20. dubna 2017
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy – nejpozději 3. května 2017

Zdroje informací:

 • Webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz
 • Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

 

RNDr. Miloslava Holubová, Mgr. Libuše Janečková, výchovné poradkyně