Malý průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2015/2016

Přihlášky:

 • uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat i nadále jen 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení
 • formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole
 • přihlášky do denní formy vzdělávání do prvního kola se podávají do 15. března 2016
 • přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami se podávají do 30. listopadu 2015
 • přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy (nikoli prostřednictvím základní školy)

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky:

 • kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů a termíny přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy
 • tyto informace musí být zveřejněny na webu školy, a to do 31. ledna 2016, resp. do 31. října 2015 u oborů vzdělání s talentovou zkouškou (týká se to uměleckoprůmyslových škol a sportovních gymnázií) – údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy
 • hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky talentové nebo přijímací zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče
 • pro první kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky, je-li stanovena

Výsledky:

 • ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů, zveřejní na webu školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání
 • rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku
 • informace o konání dalších kol přijímacího řízení včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na stránkách středních škol

Zápisový lístek:

 • potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole
 • zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN
 • vydává jej ředitel základní školy a uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště
 • v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ“ zápisový lístek
 • uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí
 • zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou
 • výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč může vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole:
 1. pokud jeho odvolání bylo úspěšné
 2. anebo uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (podle novely školského zákona – zákon č. 82/2015 Sb.)

Termíny:

Termíny pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech:

 • do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna
 • do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna
 • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.

Informace:

www.stredniskoly.cz

www.nuov.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.kr-olomoucky.cz

                                   Mgr. L. Janečková, RNDr. M. Holubová, výchovné poradkyně