LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Je organizována v rámci školní družiny pod vedením Mgr. Gabriely Žákové

ÚT  11.50 – 12.35 hod. – 1.C

ST  11.50 – 12.35 hod. – 1. D

 

Co je smyslem logopedické prevence? Vytvoření jakéhosi rámce pro podporu přirozeného rozvoje komunikace. Funguje-li prevence správně, pak se u dětí podněcují řečové schopnosti a dovednosti adekvátně jejich věku. Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE NENÍ POUZE O NÁPRAVĚ VÝSLOVNOSTI.

Nejprve je potřeba u dítěte dostatečně rozvinout například slovní zásobu

a porozumění, artikulační obratnost či fonematický sluch a tím podporovat přirozený vývoj řeči, včetně výslovnosti.

Zpřesňujeme slovní zásobu – děti by měly vědět třeba to, jak vyjádřit množství a míru věcí. Měly by také mít prostor a čas na verbální smysluplné vyjádření něčeho, co chtějí sdělit, učit se vyprávět, udržet dějovou linku. Stejně tak do logopedické prevence patří dechová cvičení a hry s mluvidly či aktivace rytmického verbálního cítění. Děti se pomocí kvalitní literatury a kvalitních veršů učí vztahu k českému jazyku.

Dále sem patří rytmizační a pohybové hry, hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, paměti a diferenciace. Také hry na pravolevou orientaci, hry zaměřené na rozvoj motoriky ruky a mluvidel, grafomotoriku, hry na rozvoj slovní zásoby, ale třeba i dechová cvičení. Dostatek básniček, písniček, pohádek, ale i vřelého lidského povídání, to je ta nejpřirozenější prevence.

 

Začátek logopedické prevence je 18. 9. 2018.

 

Mgr. Gabriela Žáková