Zápis k povinné školní docházce

Ředitelství Základní školy Jeseník

stanovuje

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Z Á P I S

k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ)

na 4. února 2016

od 14:00 do 17:00 hodin

Zápis se uskuteční na Základní škole Jeseník:

v objektu školy – pracoviště

na ul. B. Němcové 1256

a

v objektu školy – pracoviště

na ul. Průchodní 154.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dosáhne do 31. 8. 2016 šestého roku věku

a

rodiče s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky.

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce vezměte s sebou!

(na základě § 36, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění)