Zápis do 1. třídy

Zápis k povinné školní docházce

11. dubna 2017, od 14:00 do 17:00

Zápis se uskuteční na Základní škole Jeseník: 

v objektu školy – pracoviště na ul. B. Němcové 1256

v objektu školy – pracoviště na ul. Průchodní 154

                     

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které:

 • do 31. 8. 2017 dosáhne šestého roku věku
 • do 31. 12. 2017 dosáhne šestého roku věku a k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení
 • do 31. 8. 2018 dosáhne dítě šestého roku věku a k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce vezměte prosím s sebou!

 

Průběh zápisu:

 1. Formální – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky tzn., vyplní a odevzdá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 2. Motivační – skládá se z činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou.

Kritéria přijímání:

 • Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
 • Žáci, kteří byli ve školním roce 2015/2016 zapsáni do ZŠ Jeseník, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy. Počet žáků přijímaných ve školním roce 2017/2018 bude do naplnění čtyř prvních tříd.
 • Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Oznámení o přijetí:

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budovách školy a na webových stránkách školy – www.zsjesenik.cz.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Podá žádost o odklad spolu s žádostí o přijetí, nebo žádost o odklad samostatně do 30. 4. 2017 na sekretariát školy na ul. Nábřežní
 • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pozn.: Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP co nejdříve.